This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Justér indstillinger for autofokus.

FOKUSOMRÅDE

Valg af fokusområde er tilgængeligt, når OMRÅDE er valgt for AF-TILSTAND i fokustilstand S eller C. I fokustilstand M kan du trykke midt på kommandohjulet for at zoome ind på det valgte fokusområde eller fokusere på motivet i det valgte område ved et tryk på en knap.

MAKRO

Vælg makrotilstand (nærbillede).

UDLØSER/FOKUSPRIORITET

Vælg, hvordan kameraet fokuserer i fokustilstand S eller C.

UDLØSER
Lukkerresponsen prioriteres over fokus. Der kan tages billeder, når kameraet ikke er i fokus.
FOKUS
Fokus prioriteres over lukkerresponsen. Der kan kun tages billeder, når kameraet er i fokus.

ØJEBLIKKELIG AF-INDST.

Vælg, hvordan kameraet fokuserer, når knappen AEL/AFL anvendes til autofokus i fokustilstand M.

AF-S
Fokus justeres, idet der trykkes på knappen.
AF-C
Fokus justeres kontinuerligt, mens der trykkes på knappen.

AF-TILSTAND

Vælg, hvordan kameraet udvælger fokusområdet i fokustilstandene S og C.

MULTI
Når udløserknappen trykkes halvt ned, registrerer kameraet motiver med høj kontrast nær midten af billedet og vælger fokuspunktet automatisk.
OMRÅDE
Vælg fokusområdet manuelt.

ANSIGTSREGISTRERING

Intelligent ansigtsregistrering tillader kameraet automatisk at registrere menneskeansigter samt indstille fokus og eksponering for et ansigt hvor som helst i billedet på billeder, der fremhæver portrætmotiver. Vælges til portrætmotiver (i vandret eller lodret retning) for at hindre kameraet i at fokusere på baggrunden.

Der kan registreres ansigter med kameraet i lodret eller vandret retning; hvis der registreres et ansigt, indikeres dette med en grøn ramme. Hvis der er mere end ét ansigt på billedet, vælger kameraet ansigtet tættest på midten; andre ansigter indikeres med hvide rammer.

I visse tilstande indstiller kameraet muligvis eksponeringen for billedet som helhed frem for portrætmotivet.

Hvis motivet bevæger sig, idet der trykkes på udløserknappen, kommer ansigtet muligvis ikke til at være i området indikeret af den grønne ramme, når billedet tages.

FØR-AF

Hvis TIL er valgt, fortsætter kameraet med at justere fokus, selv når udløserknappen ikke trykkes halvt ned.

Bemærk, at dette øger afladningen af batteriet.

AF-HJÆLPELYS

Hvis TIL er valgt, lyser AF-hjælpelyset for at hjælpe med autofokus.

AF-hjælpelyset slukker automatisk i stille-tilstand.

Kameraet kan være ude af stand til at fokusere ved hjælp af autofokus i visse tilfælde. Hvis kameraet er ude af stand til at fokusere i makrotilstand, skal du forsøge at øge afstanden til motivet.

Undgå at rette AF-hjælpelyset direkte ind i øjnene på dit motiv.


KORRIGERET AF-RAMME

Hvis TIL er valgt, føjes et andet fokusfelt til fokusafstande på omtrent 50 cm (1,6 ft.) til visningen i den optiske søger. Fokusfeltet for den aktuelle fokusafstand vises med grønt, når udløserknappen trykkes halvt ned.

TIL

Fokusfelt for fokusafstand i uendeligt

Fokusfelt for fokusafstand på omtrent 50 cm (1,6 ft.)

FRA