This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Indtast et søgeord, og klik på .

Strøm og batteri

Problem Løsning
Kameraet tændes ikke.

Batteriet er afladet: Oplad batteriet, eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri.

Batteriet er sat forkert i: Sæt det i igen, så det vender rigtigt.

Batterikammerdækslet er ikke låst: Lås batterikammerdækslet.

Kameraet blev tændt umiddelbart efter, at det blev slukket: Tryk udløserknappen halvt ned.

Batteriet aflades hurtigt.

Batteriet er koldt: Varm batteriet op ved at putte det i lommen eller et andet varmt sted, og sæt det i kameraet igen, umiddelbart inden du tager et billede.

Der er snavs på batteripolerne: Rengør polerne med en blød, tør klud.

Batteriet er blevet opladet mange gange: Batteriet har nået slutningen af sin levetid. Køb et nyt batteri.

C er valgt som fokustilstand: Vælg en anden fokustilstand.

Kameraet slukkes pludseligt.

Batteriet er afladet: Oplad batteriet, eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri.

Kameraet er gået i dvaletilstand: Tryk udløserknappen halvt ned.

Opladningen starter ikke. Sæt batteriet i igen, så det vender rigtigt, og sørg for, at opladeren er sat i.
Opladningen går langsomt. Oplad batteriet ved stuetemperatur.
Opladningslampen blinker, men batteriet lades ikke op.

Der er snavs på batteripolerne: Rengør polerne med en blød, tør klud.

Batteriet er blevet opladet mange gange: Batteriet har nået slutningen af sin levetid. Køb et nyt batteri. Hvis batteriet stadig ikke lades op, skal du kontakte din FUJIFILM-forhandler.

Problem Løsning
Menuer og visninger er ikke på engelsk. Vælg ENGELSK for .

Optagelse

Problem Løsning
Der tages ikke noget billede, når der trykkes på udløserknappen.

Hukommelsen er fuld Isæt et nyt hukommelseskort, eller slet nogle billeder.

Hukommelsen er ikke formateret: Formatér hukommelseskortet eller den indbyggede hukommelse.

Der er snavs på hukommelseskortets kontakter: Rengør kontakterne med en blød, tør klud.

Hukommelseskortet er beskadiget: Isæt et nyt hukommelseskort.

Batteriet er afladet: Oplad batteriet, eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri.

Kameraet er slukket automatisk: Tænd kameraet.

Indikatorlampen var orange, da du forsøgte at optage et panoramabillede: Vent, til alle indikatorlamper slukker.

Displayet går ud efter optagelse. Displayet kan blive mørkt, mens blitzen lader op. Vent på, at blitzen lader op.
Skjolder (“noise”) forekommer på skærmen eller i søgeren, når udløserknappen trykkes halvt ned.

Forøgelsen øges for at understøtte kompositionen, når motivet er dårligt belyst, og blænden er stoppet ned, hvilket kan medføre synlige skjolder, når billederne forhåndsvises i visningerne. Billeder taget med kameraet påvirkes ikke.

Kameraet fokuserer ikke.

Motivet er tæt på kameraet: Vælg makrotilstand.

Motivet er langt fra kameraet: Annullér makrotilstand.

Motivet egner sig ikke til autofokus: Anvend fokuslås.

Intet ansigt registreres.

Motivets ansigt dækkes af solbriller, en hat, langt hår eller andre genstande: Fjern disse.

Motivets ansigt fylder kun en lille del af billedet: Skift komposition, så motivets ansigt fylder en større del af billedet.

Motivets hoved er på skrå eller vandret: Bed personen om at holde hovedet lige.

Kameraet er vippet: Hold kameraet plant.

Motivets ansigt er dårligt oplyst: Optag i stærkt lys.

Forkert motiv er valgt. Det valgte motiv er tættere på midten af billedet end hovedmotivet. Komponér billedet om, eller slå ansigtsregistrering fra, og komponér billedet ved hjælp af fokuslås.
Flashen går ikke af.

Blitzen lader op: Vent på, at blitzen lader op, før du trykker på udløserknappen.

Blitzen er slået fra: Vælg en anden blitztilstand.

Batteriet er afladet: Oplad batteriet, eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri.

Kameraet er i bracketing- eller kontinuerlig tilstand: Vælg enkeltbilledtilstand.

Kameraet er i stilletilstand: Slå stilletilstand fra.

Visse blitztilstande er ikke tilgængelige.

Kameraet er i stilletilstand: Slå stilletilstand fra.

Flashen oplyser ikke motivet helt.

Motivet er ikke inden for blitzens rækkevidde: Placér motivet inden for blitzens rækkevidde.

Flashruden er dækket til: Hold kameraet korrekt.

Lukkertiden er kortere end 1/2000 sek.: Vælg en længere lukkertid.

Billederne er slørede.

Objektivet er snavset: Rens objektivet.

Objektivet er blokeret: Hold objekterne væk fra objektivet.

vises under optagelse, og fokusfeltet vises med rødt: Kontrollér fokus før optagelse.

Billederne er skjoldede.

Der er valgt en langsom lukkertid ved høje temperaturer: Dette er normalt og indikerer ikke funktionsfejl.

Kameraet har været anvendt kontinuerligt ved høje temperaturer, eller der vises en temperaturadvarsel: Sluk kameraet, og vent, til det er kølet ned.

Søgervisningen er ikke tydelig.

Dioptrijustering er ikke justeret korrekt: Skub dioptrijusteringen op og ned, indtil søgervisningen er i skarpt fokus.

Kameraets lyde optages på film.

Fokustilstandsvælgeren indstilles til C. Vælg en anden fokustilstand.

Intelligent ansigtsregistrering er slået til: Slå Intelligent ansigtsregistrering fra.

Afspilning

Problem Løsning
Billederne er kornede. Billederne blev taget med et kamera af et andet mærke eller en anden model.
Afspilningszoom ikke tilgængeligt. Billedet er blevet gemt i eller er fra et kamera af et andet mærke eller af en anden model.
Ingen lyd i filmafspilning.

Kameraet er i stille-tilstand: Slå stille-tilstand fra.

Afspilningslydstyrken er for lav: Justér afspilningslydstyrken.

Mikrofonen var dækket til: Hold kameraet korrekt under optagelse.

Højttaleren er dækket til: Hold kameraet korrekt under afspilning.

Valgte billeder slettes ikke. Nogle af billederne, der er valgt til sletning, er beskyttede. Fjern beskyttelsen ved hjælp af enheden, som billedet oprindeligt blev anvendt på.
Filnummereringen nulstilles uventet. Batterikammerdækslet blev åbnet, mens kameraet var tændt. Sluk kameraet, før du åbner dækslet til batterikammeret.

Tilslutninger/Diverse

Problem Løsning
Intet billede eller lyd.

Kameraet er ikke tilsluttet ordentligt: Tilslut kameraet ordentligt. Bemærk, at når først kameraet er tilsluttet, vises billederne på TV’et i stedet for på kameraskærmen.

Indgangen til fjernsynet er indstillet til ”TV”: Indstil indgangen til ”HDMI”.

Lydstyrken på fjernsynet er for lav: Justér lydstyrken.

Computeren genkender ikke kameraet. Sørg for, at kameraet og computeren er tilsluttet rigtigt.
Kan ikke overføre RAW- eller JPEG-filer til computeren. Anvend MyFinePix Studio til at overføre billeder (kun Windows).
Billederne kan ikke udskrives.

Kameraet er ikke tilsluttet ordentligt: Tilslut kameraet rigtigt.

Printeren er slukket: Tænd printeren.

Der udskrives kun én kopi/datoen udskrives ikke. Printeren er ikke PictBridge-kompatibel.
Kameraet reagerer ikke.

Midlertidig funktionsfejl i kameraet: Fjern og genindsæt batteriet.

Batteriet er afladet: Oplad batteriet, eller isæt et fuldt opladet ekstra batteri.

Kameraet virker ikke som forventet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din FUJIFILM-forhandler.
Ingen lyd. Slå stilletilstand fra.
Den hybride søger virker ikke som forventet.

Søgeren fungerer midlertidigt ikke ordentligt som følge af et stød, eksempelvis hvis du taber kameraet: Tænd kameraet, og sluk det derefter igen.