This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

I blenderprioritert AE (eksponeringskontroll A) velger du blenderåpning og lar kameraet velge lukkertid. Drei lukkertidshjulet til A og velg ønsket blenderåpning.

Blenderåpning: f/5,6

Lukkertid: A

Blenderåpning


Dersom korrekt eksponering ikke kan oppnås ved valgt blenderåpning, vil lukkerhastigheten vises i rødt når utløserknappen trykkes halvveis ned. Juster blenderåpningen inntil korrekt eksponering oppnås.

Dersom motivet er utenfor kameraets målespekter, vil lukkerhastighetens display vise „– – –”.

Den korteste lukkertiden tilgjengelig når er valgt for STRØMSTYRING > OS STRØMSPARINGSMODUS i oppsettsmenyen er 1/4 s.

Forhåndsvise dybdeskarphet

Når FORHÅNDSVISNING FELTDYBDE tildeles en funksjonsknapp ved bruk av alternativet FUNK. (Fn) INNST. i opptaksmenyen, stanser trykking på knappen blenderåpningen ned på den valgte innstillingen, og gjør at det er mulig å forhåndsvise dybdeskarpheten i søkeren eller på LCD-skjermen.