This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Strøm og batteri

Problem Løsning
Kameraet slår seg ikke på.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Batteriet er satt feil inn: Sett det inn på nytt i riktig retning.

Batterikammerets deksel er ikke låst: Lås batterikammerets deksel.

Kameraet ble slått på umiddelbart etter at det ble slått av: Trykk utløseren halvveis ned.

Batteriet går fort tom for strøm.

Batteriet er kaldt: Varm batteriet ved å plassere det i en lomme eller et annet varmt sted og sett det inn i kameraet umiddelbart før du skal ta et bilde.

Det er skitt på batteriterminalene: Rengjør terminalene med en myk, tørr klut.

Batteriet har blitt ladet opp mange ganger: Batteriet har nådd slutten på sin levetid. Kjøp et nytt batteri.

C er valgt for fokusmodus: Velg en annen fokusmodus.

Kameraet slår seg plutselig av.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Kameraet har gått inn i hvilemodus: Trykk utløseren halvveis ned.

Ladingen starter ikke. Sett inn batteriet igjen i korrekt retning, og sikre at laderen er koblet til.
Ladingen er langsom. Lad opp batteriet ved romtemperatur.
Ladelampen lyser, men batteriet blir ikke ladet.

Det er skitt på batteriterminalene: Rengjør terminalene med en myk, tørr klut.

Batteriet har blitt ladet opp mange ganger: Batteriet har nådd slutten på sin levetid. Kjøp et nytt batteri. Hvis batteriet fremdeles ikke lades opp, kontakt din FUJIFILM-forhandler.

Problem Løsning
Menyer og displayer er ikke på norsk. Velg NORSK for .

Opptak

Problem Løsning
Ingen bilder tas når utløseren trykkes ned.

Minnekortet er fullt: Sett inn et nytt minnekort eller slett bilder.

Minnet er ikke formatert: Formater minnekortet eller det interne minnet.

Minnekortets kontakter er skitne: Rengjør kontaktene med en myk, tørr klut.

Minnekortet er skadet: Sett inn et nytt minnekort.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Kameraet har slått seg av automatisk: Slå på kameraet.

Indikatorlampen lyste oransje da du forsøkte å ta et panoramabilde: Vent til indikatorlampen slukkes.

Skjermen blir mørk etter opptak. Skjermen kan bli mørk mens blitsen lades opp. Vent til blitsen er oppladet.
Marmorering („noise”) vises på skjermen eller i den elektroniske søkeren når utløseren trykkes halvveis ned.

Forsterkning økes for å underlette komponeringen når motivet er i utilstrekkelig belysning og objektivet er blendet ned, hvilket kan resultere i merkbar marmorering når bilder vises på skjermen. Bildene som tas med kameraet påvirkes ikke.

Kameraet fokuserer ikke.

Motivet er nær kameraet: Velg makromodus.

Motivet er langt fra kameraet: Avbryt makromodus.

Motivet er ikke egnet for autofokus: Bruk fokuslås.

Ingen ansikter ble oppdaget.

Motivets ansikt er skjult av solbriller, en hatt, langt hår eller andre gjenstander: Fjern hindringene.

Motivets ansikt utgjør kun et lite område av bildet: Endre komposisjonen slik at motivets ansikt utgjør en større del av bildet.

Motivets hode er skjevt eller horisontalt: Be motivet om å holde hodet rett.

Kameraet er vippet: Hold kameraet i vater.

Motivets ansikt er dårlig belyst: Ta bilder i godt lys.

Feil motiv er valgt. Valgt motiv er nærmere midten av bildet enn hovedmotivet. Komponer bildet på nytt eller slå av ansiktsgjenkjenning og komponer bildet med fokuslås.
Blitsen avfyres ikke.

Blitsen lades opp: Vent til blitsen har blitt ladet opp før du trykker ned utløseren.

Blitsen er av: Velg en annen blitsmodus.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Kameraet er i bracketing eller kontinuerlig modus: Velg enkeltbildemodus.

Kameraet er i stillemodus: Slå stillemodus av.

Noen blitsmodi er ikke tilgjengelig.

Kameraet er i stillemodus: Slå stillemodus av.

Blitsen lyser ikke skikkelig opp motivet.

Motivet er ikke innenfor blitsens rekkevidde: Plasser motivet innenfor blitsens rekkevidde.

Blitsvinduet er tildekket: Hold kameraet korrekt.

Lukkertiden er raskere enn 1/2000 s: Velg en lengre lukkertid.

Bilder er uskarpe.

Objektivet er skittent: Rengjør objektivet.

Objektivet er blokkert: Hold objekter borte fra objektivet.

vises under opptak og fokusrammen vises i rødt: Kontroller fokus før opptak.

Bilder er marmorerte.

En lang lukkertid er valgt ved høye temperaturer: Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil.

Kameraet har vært i bruk kontinuerlig ved høye temperaturer eller så har en temperaturadvarsel blitt vist: Slå kameraet av og vent til det kjøler seg ned.

Søkervisningen er ikke tydelig.

Diopterjustering er ikke korrekt justert: Skyv diopterjusteringskontrollen opp og ned til søkervisningen er i skarpt fokus.

Lyder fra kameraet tas opp under filmopptak.

Fokusfunksjonsvelgeren er stilt inn på C. Velg en annen fokusmodus.

Intelligent ansiktsoppdaging er på: Slå intelligent ansiktsoppdaging av.

Avspilling

Problem Løsning
Bildene er kornet. Bildene ble tatt med en annen kameratype eller -modell.
Avspillingszoom ikke tilgjengelig. Bildet har blitt lagret med , eller er fra et annet merke eller annen kameramodell.
Ingen lyd ved filmavspilling.

Kameraet er i stillemodus: Slå stillemodus av.

Avspillingslydstyrken er for lav: Juster avspillingslydstyrken.

Mikrofonen ble blokkert: Hold kameraet korrekt under opptak.

Høyttaleren er blokkert: Hold kameraet korrekt under avspilling.

Valgte bilder slettes ikke. Noen av bildene som ble merket for sletting er beskyttet. Fjern beskyttelsen med utstyret som ble brukt til å beskytte bildene.
Filnummereringen ble plutselig nullstilt. Batterikammerets deksel ble åpnet mens kameraet var slått på. Slå av kameraet før du åpner batterikammerets deksel.

Tilkoblinger/Forskjellig

Problem Løsning
Ikke noe bilde eller lyd.

Kameraet er ikke skikkelig tilkoblet: Koble til kameraet skikkelig. Legg merke til at så straks kameraet kobles til, vil bilder vises på TV-en i stedet for på kameraskjermen.

Inngangen på fjernsynet er stilt inn på „TV”: Still inn inngangen på „HDMI”.

TV-ens lydstyrke er for lav: Juster lydstyrken.

Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet. Kontroller at kameraet og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
Kan ikke overføre RAW- eller JPEG-filer til datamaskinen. Bruk MyFinePix Studio til å overføre bilder (kun Windows).
Bilder kan ikke skrives ut.

Kameraet er ikke skikkelig tilkoblet: Koble til kameraet på korrekt måte.

Skriveren er av: Slå på skriveren.

Bare en kopi blir skrevet ut/datoen blir ikke skrevet ut. Skriveren er ikke kompatibel med PictBridge.
Kameraet svarer ikke.

Midlertidig kamerafeil: Fjern og sett inn batteriet på nytt.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Kameraet fungerer ikke som forventet. Ta ut og sett inn batteriet på nytt. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler.
Ingen lyd. Slå av stillemodus.
Hybridsøkeren fungerer ikke som forventet.

Søkeren har midlertidig en funksjonsfeil på grunn av et støt som for eksempel ble forårsaket av at kameraet ble mistet: Slå kameraet på og deretter av igjen.