This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Juster autofokusinnstillingene.

FOKUSOMRÅDE

Valg av fokusområde er tilgjengelig når OMRÅDE er valgt for AF-MODUS i fokusmodus S eller C. I fokusmodus M kan du trykke på midten av kommandohjulet for å zoome inn på det valgte fokusområdet eller fokusere på motivet i det valgte området ved å trykke på en knapp.

MAKRO

Velg makro (nærbilde)-modus.

UTLØSER-/FOKUS-PRI.

Velg hvordan kameraet skal fokusere i fokusmodus S eller C.

UTLØSER
Lukkerrespons prioriteres over fokusering. Bilder kan tas når kameraet ikke er i fokus.
FOKUS
Fokusering prioriteres over lukkerrespons. Bilder kan kun tas når kameraet er i fokus.

ØYEBLIKKS-AF-INNST

Velg hvordan kameraet skal fokusere når AEL/AFL-knappen brukes for autofokus i fokusmodus M.

AF-S
Fokus justeres når knappen trykkes ned.
AF-C
Fokus justeres kontinuerlig når knappen trykkes ned.

AF-MODUS

Velg hvordan kameraet skal velge fokusområde i fokusfunksjonene S og C.

MULTI
Når utløseren trykkes halvveis ned, registrerer kameraet høykontrastmotiver nær midten av bildet og velger automatisk fokusområdet.
OMRÅDE
Velg fokusområde manuelt.

ANSIKTSOPPDAGING

Intelligent ansiktsoppdaging tillater kameraet å automatisk oppdage menneskeansikter og stille inn fokus og eksponering for et ansikt hvor som helst i rammen for bilder som skal fremheve portrettmotiver. Velg for gruppeportretter (i horisontal eller vertikal retning) for å forhindre at kameraet fokuserer på bakgrunnen.

Ansikter kan gjenkjennes med kameraet i vertikal eller horisontal stilling; hvis et ansikt blir påvist indikeres det med en grønn ramme. Hvis det er mer enn ett ansikt i bildet, vil kameraet velge det ansiktet som er nærmest midten; andre ansikter angis med hvite rammer.

Med noen funksjoner kan det være at kameraet stiller inn eksponering for bildet som helhet i stedet for portrettmotivet.

Dersom motivene flytter seg når utløseren trykkes ned, vil ansiktene deres kanskje ikke være i det området som er markert med grønn ramme når bildet tas.

PRE-AF

Hvis er valgt, vil kameraet fortsette å justere fokus, selv når utløseren ikke trykkes halvveis ned.

Merk at dette øker belastningen på batteriet.

AF-BELYSNING

Hvis er valgt, vil AF-hjelpelyset tennes for å underlette automatisk fokusering.

AF-hjelpelyset slås av automatisk i stillemodus.

Kameraet vil muligens ikke kunne fokusere i alle tilfeller med bruk av AF-hjelpelys. Hvis kameraet ikke kan fokusere i makromodus, prøv å øke avstanden til motivet.

Ikke sett lyset fra AF-assist fokuseringslys direkte i motivets øyne.


KORRIGERT AF-OMRÅDE

Hvis er valgt, vil et annet fokusbilde for fokusavstander på cirka 50 cm, bli lagt til visningsskjermen i den optiske søkeren. Fokusbildet for gjeldende fokusavstand vises i grønt når utløserknappen trykkes halvveis.

Fokusramme for uendelig fokusavstand

Fokusramme for fokusavstand på omtrent 50 cm

AV