This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följ en skärmguide för att ta bilder som automatiskt sätts ihop till ett panorama.

  1. Vrid zoomringen tills zoomindikatorn blir vit.

  2. För att välja vinkeln som du vill panorera kameran med under fotograferingen, tryck väljaren till vänster. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera en vinkel och tryck på MENU/OK.

  3. Tryck väljaren åt höger för att visa ett val av panoreringsriktningar. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera en panoreringsriktning och tryck på MENU/OK.

  4. Tryck ned avtryckaren hela vägen för att börja spela in. Du behöver inte hålla avtryckaren intryckt under inspelningen.

  5. Panorera kameran i den riktning som visas av pilen. Fotograferingen avslutas automatiskt när förloppsindikatorn är full och panoramat är slutfört.

    Fotograferingen avslutas om avtryckaren trycks ned hela vägen under fotografering. Inget panorama spelas in om avtryckaren trycks ned innan kameran har panorerat genom 120°.

För bästa resultat

För bästa resultat, flytta kameran i en liten cirkel med jämn hastighet, samtidigt som du håller kameran horisontellt och är noga med att bara panorera i den riktning som visas av guiderna. Om önskade resultat inte uppnås, försök att panorera i en annan hastighet.

Välj för sömlösa 360° panoraman som kan spelas upp i en loop.

Alternativet INST. AV DATALAG. > SPARA ORIG.BILD i inställningsmenyn kan användas för att spela in ett panorama förutom ett sömlöst panorama.

Beroende på motivet och fotograferingsförhållandena kanske kameran skapar ett förvrängt resultat eller ett -panorama. Den övre och nedre delen av området som syns i fotograferingsdisplayen beskärs och vita ränder kan uppträda längst upp och längst ner på displayen.

Vrid inte på zoomringen under fotograferingen.

Panoraman skapas från flera bilder. Kameran kan i vissa fall spela in en större eller mindre vinkel än vad som valts, eller kanske inte kan sätta ihop bilderna på ett perfekt sätt. Den sista delen av panoramat kanske inte spelas in om fotograferingen tar slut innan panoramat är färdigt.

Fotograferingen kan avbrytas om kameran panoreras för snabbt eller för långsamt. Att panorera kameran i en annan riktning än vad som visas avbryter fotograferingen.

Önskat resultat kanske inte kan uppnås med rörliga motiv, motiv nära kameran, motiv med liten variation som himlen eller en gräsmatta, motiv som hela tiden rör på sig, såsom vågor och vattenfall, eller motiv vars ljusstyrka förändras kraftigt. Panoraman kan bli oskarpa om motivet är dåligt belyst.