This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Wpisz wyszukiwany termin i kliknij .

Dostępna w menu odtwarzania opcja ZAMÓWIENIE (DPOF) pozwala na tworzenie cyfrowych „zamówień drukowania” przekazywanych do drukarek zgodnych ze standardem PictBridge lub urządzeń obsługujących DPOF.

DPOF

DPOF (Digital Print Order Format) to standard umożliwiający drukowanie zdjęć przy użyciu „zamówień drukowania” przechowywanych na karcie pamięci. Zamówienie zawiera informacje o zdjęciach do wydrukowania i liczbie kopii poszczególnych zdjęć.

Z DATĄ/BEZ DATY

Aby zmodyfikować zamówienie drukowania DPOF, wybierz ZAMÓWIENIE (DPOF) w menu odtwarzania, a następnie, naciskając wybierak do góry lub w dół, zaznacz opcję Z DATĄ lub BEZ DATY.

Z DATĄ
Drukowanie daty zapisu na zdjęciach.
BEZ DATY
Drukowanie zdjęć bez daty.

Naciśnij MENU/OK i postępuj zgodnie z poniższym opisem.

  1. Naciskaj wybierak w lewo lub w prawo, aby wyświetlić zdjęcie, które chcesz uwzględnić w zamówieniu lub z niego wykluczyć.

  2. Naciskaj wybierak do góry lub w dół, aby wybrać liczbę kopii (do 99). Aby usunąć zdjęcie z zamówienia, naciskaj wybierak w dół, aż liczba kopii będzie wynosić 0.

  3. Powtarzaj kroki 1–2, aby dokończyć tworzenie zamówienia drukowania. Naciśnij MENU/OK, aby zapisać zamówienie druku po zakończeniu regulacji ustawień lub DISP/BACK, aby wyjść bez wprowadzania zmian do zamówienia.

  4. Na ekranie zostanie wyświetlona łączna liczba odbitek. Naciśnij MENU/OK, aby wyjść z menu.

    Zdjęcia znajdujące się w bieżącym zamówieniu drukowania są podczas odtwarzania oznaczone ikoną .


RESETUJ WSZYSTKIE

Aby anulować bieżące zamówienie drukowania, wybierz RESETUJ WSZYSTKIE dla ZAMÓWIENIE (DPOF). Wyświetli się potwierdzenie przedstawione poniżej. Naciśnij MENU/OK, aby usunąć wszystkie zdjęcia z zamówienia.

Zamówienia drukowania mogą zawierać maksymalnie 999 zdjęć.

Jeśli do aparatu włożono karta pamięci zawierająca zamówienie drukowania utworzone przy użyciu innego aparatu, zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony poniżej. Naciśnięcie MENU/OK powoduje anulowanie zamówienia drukowania. Należy utworzyć nowe zamówienie, zgodnie z opisem powyżej.