This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

FUJIFILM Corporation (dalej zwana „Firmą”) udziela zezwolenia użytkownikom witryny Firmy (dalej zwanej „Witryną internetową”) na

Cała zawartość umieszczona w tej Witrynie internetowej, w tym tekst, grafika, wzory, obrazy, znaki towarowe, logotypy i znaki usługowe oraz nazwy produktów itp. stanowią własność Fujifilm lub stron trzecich, które je utworzyły.

Wszyscy użytkownicy Witryny internetowej są proszeni o przestrzeganie następującego zestawu warunków podczas korzystania z Witryny internetowej.

 1. Z wyjątkiem wyraźnej zgody wyrażonej w tej Witrynie internetowej lub poprzez uzyskanie uprzedniej zgody Fujifilm lub stron trzecich będących właścicielami praw autorskich lub innych, użytkownikom nie wolno modyfikować ani zmieniać itp. treści pobranych lub wydrukowanych z Witryny internetowej.
 2. Wydzielenie i pobranie określonych obrazów itp. z Witryny internetowej w celu użycia stanowi naruszenie praw korzystania z określonych obrazów itp. Firmy, oryginalnego twórcy i/lub innych właścicieli praw. Z wyjątkiem wyraźnej zgody wyrażonej w tej Witrynie internetowej lub poprzez uzyskanie uprzedniej zgody Fujifilm lub stron trzecich będących właścicielami praw autorskich lub innych, użytkownikom zabrania się wykonywania powyższych czynności.
 3. Z zasady, udostępnianie odnośników do tej Witryny internetowej jest dozwolone. Mimo to, prosimy o powstrzymanie się od tworzenia następujących rodzajów odnośników.
  Odnośniki, które celowo wyświetlają część zawartości HTML Witryny internetowej wewnątrz innych ramek.
  Odnośniki tworzące bezpośrednie odnośniki do obrazów, nagrań wideo itp. z Witryny internetowej w taki sposób, że są one wyświetlane na stronie wyświetlającej odnośnik.
  Odnośniki, które mogą powodować nieporozumienia dotyczące związku strony wyświetlającej odnośnik z Firmą.
  Odnośniki do witryn internetowych, które zawierają treści bezprawne lub naruszające porządek publiczny lub moralny.
  Odnośniki utworzone dla celów, które są niezgodne z prawem lub nieodpowiednie.
  Inne rodzaje odnośników, które mogą być szkodliwe dla wiarygodności kredytowej Firmy lub mieć inny negatywny wpływ na Firmę.

Zawartość każdej ze stron tej Witryny internetowej podlega zmianie lub usunięciu bez uprzedzenia, a adresy sieciowe URL mogę ulegać zmianie bez uprzedzenia. Proszę o tym pamiętać. Poza tym, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wszelkie straty lub szkody, jakie użytkownicy mogą ponieść w wyniku tworzenia odnośników do tej Witryny internetowej.

 1. Poza warunkami użytkowania wymienionymi tutaj, jeśli inne zasady są oddzielnie wyświetlone w Witrynie internetowej, użytkowników uprasza się o ich przestrzeganie. Ta Witryna internetowa, jej zawartość oraz usługi na niej zawarte są udostępniane „takie, jakie są”, bez żadnych gwarancji i rękojmi, ani wyrażonych, ani domniemanych. Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących terminowości, dokładności ani kompletności żadnej zawartości Witryny internetowej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne straty lub szkody, jakie użytkownicy mogą ponieść w wyniku jakiegokolwiek użytkowania tej Witryny internetowej. Aby zapewnić użytkownikom ścisłe i dokładne informacje dotyczące Firmy, Firma może, w dowolnej chwili, korygować lub zmieniać nieścisłe informacje na Witrynie internetowej oraz zmieniać i aktualizować jej zawartość.
 2. Ta Witryna internetowa zawiera odnośniki do witryn internetowych prowadzonych przez strony trzecie, inne niż Firma. Podczas użytkowania witryn internetowych, do których prowadzą takie odnośniki, proszę przestrzegać zasad użytkowania tych witryn opublikowanych w tych witrynach i pamiętać, że użytkownik ponosi wyłączne ryzyko korzystania z witryn, do których prowadzą odnośniki. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, jakie użytkownicy mogą ponieść w wyniku jakiegokolwiek użytkowania witryn, do których prowadzą odnośniki.