This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Följ en skärmguide för att ta bilder som automatiskt sätts ihop till ett panorama.

  1. Tryck på DRIVE-knappen för att visa fotograferingslägesalternativ.

  2. Markera RÖRELSEPANORAMA och tryck på MENU/OK för att välja det markerade alternativet och återgå till fotograferingsläge.

  3. För att välja vinkeln som du vill panorera kameran med under fotograferingen, tryck väljaren till vänster. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera en vinkel och tryck på MENU/OK.


  4. Tryck väljaren åt höger för att visa ett val av panoreringsriktningar. Tryck väljaren uppåt eller nedåt för att markera en panoreringsriktning och tryck på MENU/OK.

  5. Tryck ned avtryckaren hela vägen för att börja spela in. Man behöver inte hålla avtryckaren nedtryckt under inspelningen.

  6. Panorera kameran i den riktning som visas av pilen. Fotograferingen avslutas automatiskt när förloppsindikatorn är full och panoramat är slutfört.

    Fotograferingen avslutas om avtryckaren trycks ned hela vägen under fotografering. Inget panorama spelas in om avtryckaren trycks ned innan kameran har panorerat genom 120°.

För bästa resultat

För bästa resultat, stötta armbågarna mot sidorna av kroppen och rör kameran långsamt i en liten cirkel i en stadig hastighet, samtidigt som du håller kameran horisontellt och är noga med att bara panorera i den riktning som visas av riktlinjerna. Använd ett stativ för bästa resultat. Om önskat resultat inte uppnås kan du försöka att panorera kameran i en annan hastighet.

Panoraman skapas från ett flertal bildrutor; exponering för hela panoramat avgörs av den första bildrutan. Kameran kan i vissa fall spela in en större eller mindre vinkel än vad som valts eller vara oförmögen att fästa ihop bildrutorna på ett perfekt sätt. Den sista delen av panoramat kanske inte spelas in om fotograferingen tar slut innan panoramat är färdigt.

Fotograferingen kan avbrytas om kameran panoreras för snabbt eller för långsamt. Att panorera kameran i en annan riktning än vad som visas avbryter fotograferingen.

Önskat resultat kanske inte kan uppnås med rörliga motiv, motiv nära kameran, motiv med liten variation som himlen eller en gräsmatta, motiv som hela tiden rör på sig, såsom vågor och vattenfall, eller motiv vars ljusstyrka förändras kraftigt. Panoraman kan bli oskarpa om motivet är dåligt belyst.


Visa panoraman

När ett panorama visas i helskärmsläge kan du trycka väljaren nedåt för att automatiskt panorera från vänster till höger eller (om panoramat är i ”stående” orientering) nedifrån och upp.