This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Ange ett sökord och klicka på .

Sätt i batteriet och minneskortet enligt beskrivningen nedan.

 1. Öppna batterifacksluckan.

  Tryck upp batterifacksspärren så som visas och öppna batterifacksluckan.

  Öppna inte batterifacksluckan när kameran är påslagen. Följs inte denna försiktighetsåtgärd kan bilder eller minneskort ta skada.

  Använd inte överdriven kraft vid hantering av batterifacksluckan.


 2. Sätt i batteriet.

  Använd batteriet för att trycka batterispärren åt ena sidan och sätt i batteriets kontakter först i den riktning som pilen visar. Kontrollera att batteriet är ordentligt fastsatt.

  Pil

  Batterispärr

  Sätt i batteriet i den riktning som visas. Använd inte våld och försök inte att sätta i batteriet upp och ner eller bakvänt. Batteriet glider lätt in i rätt position.


 3. Sätt i minneskortet.

  Håll minneskortet i den riktning som visas och skjut in det tills det hamnar på plats med ett klick i botten av facket.

  Försäkra dig om att kortet är i rätt riktning; sätt inte in det snett och använd inte våld. Om minneskortet inte är isatt korrekt eller om inget kort är isatt visas på LCD-monitorn och internminnet används för lagring och bildvisning.

 4. Stäng batterifacksluckan.


Ta ur batteriet och minneskortet

Innan du tar ur batteriet eller minneskortet, stäng av kameran och öppna batterifacksluckan.

För att avlägsna batteriet, tryck batterispärren åt sidan, och skjut ut batteriet ur kameran så som visas.

För att ta ut minneskortet, tryck in det och släpp sakta ut det. Kortet kan sedan tas bort för hand. När ett minneskort tas ut från kortfacket kan det komma ut för snabbt. Använd ditt finger för att hålla emot och frigör kortet försiktigt.