This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Følg veiledningene på skjermen for å ta fotografier som automatisk vil bli satt sammen for å forme et panorama.

  1. Drei zoomringen til zoomindikatoren blir hvit.

  2. For å velge vinkelen du vil panorere kameraet mens du tar bilder, trykk til venstre på velgeren. Trykk velgeren opp eller ned for å markere en vinkel og trykk på MENU/OK.

  3. Trykk velgeren mot høyre for å vise mulige panoreringsretninger. Trykk velgeren opp eller ned for å markere en panoreringsretning og trykk på MENU/OK.

  4. Trykk utløseren helt ned for å starte opptaket. Det er ikke nødvendig å holde utløseren nede under opptaket.

  5. Panorer kameraet i pilens retning. Opptaket slutter automatisk når framdriftslinjen er full og panoramaet er komplett.

    Opptaket slutter dersom utløseren trykkes hele veien ned under fotograferingen. Panoramaet vil ikke lagres dersom utløseren trykkes ned før kameraet har panorert 120°.

For beste resultat

For beste resultat, beveg kameraet i en liten sirkel med jevn hastighet, mens du holder kameraet horisontalt, og pass på å kun panorere i retningen som vises på skjermen. Dersom ønsket resultat ikke oppnås, prøv å panorere ved en annen hastighet.

Velg for sømløse 360° panoramaer som kan spilles av i en sløyfe.

Alternativet LAGRE DATA-OPPS.  > LAGRE ORG.-BILDE i oppsettsmenyen kan brukes til å lagre et panorama i tillegg til et sømløst panorama.

Avhengig av motivet og opptaksforholdene kan det hende at kameraet produserer forvrengte resultater eller et -panorama. Toppen og bunnen på området, som er synlig i opptaksdisplayet, er beskåret, og hvite striper kan komme til syne på toppen og bunnen av displayet.

Ikke drei zoomringen under opptak.

Panoramaer lages av flere bilder. Kameraet kan i noen tilfeller ta opp en større eller mindre vinkel enn ønsket, eller være ute av stand til å sy bildene sammen perfekt. Det er ikke sikkert den siste delen av panoramaet tas opp dersom fotograferingen tar slutt før panoramaet er komplett.

Fotograferingen kan avbrytes dersom kameraet panoreres for fort eller for langsomt. Panoreres kameraet i en annen retning enn vist, avbrytes fotograferingen.

Ønsket resultat oppnås ikke alltid med bevegelige motiver, motiver nær kameraet, uforanderlige motiver som himmelen eller gressmarker, motiver som er i konstant bevegelse, som bølger eller fosser, eller motiver der lysstyrken endrer seg mye. Panoramaer kan bli uklare dersom belysningen av motivet er utilstrekkelig.