This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Drei zoomringen som vist for å slå kameraet på. Drei zoomringen til OFF for å slå kameraet av.

Trykk på -knappen for å starte avspillingen. Trykk utløseren halvveis ned for å gå tilbake til opptaksmodus.

Kameraet slår seg automatisk av hvis ingen handling utføres i tidsrommet angitt for STRØMSTYRING > AUTOM. AVSLÅING i oppsettsmenyen. For å aktivere kameraet på nytt hvis det har slått seg av automatisk, trykk utløseren halvveis ned eller slå kameraet på etter at du har dreid zoomringen til OFF.

Fingeravtrykk og andre merker på objektivet eller søkeren kan ha innvirkning på bilder eller visningen gjennom søkeren. Hold objektivet og søkeren rene.

Slå kameraet på i avspillingsmodus

Trykk på -knappen i cirka et sekund for å slå kameraet på og begynne avspilling. Trykk på knappen igjen for å slå kameraet av.

Kameraet går ikke til opptaksmodus når du trykker utløseren ned.

Batterinivå

Etter at du har slått på kameraet, sjekk batterinivået på displayet.

Batteriet er nesten fullt oppladet.
Batteriet er omtrent to tredjedeler oppladet.
Batteriet er omtrent en tredjedel oppladet. Lad så snart som mulig.

(rød)
Batteriet er utladet. Slå av kameraet og lad batteriet på nytt.