This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Skriv inn en søketerm og klikk på .

Strøm og batteri

Problem Løsning
Kameraet slår seg ikke på.

Zoomringen (ON/OFF-bryter) er ikke korrekt rotert: Roter zoomringen til OFF og roter deretter zoomringen igjen til punktet mellom 28 og 112.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Batteriet er satt feil inn: Sett det inn på nytt i riktig retning.

Batterikammerets deksel er ikke låst: Lås batterikammerets deksel.

Kameraet ble slått på umiddelbart etter at det ble slått av: Trykk utløseren halvveis ned.

Batteriet lades raskt ut.

Batteriet er kaldt: Varm batteriet ved å plassere det i en lomme eller et annet varmt sted og sett det inn i kameraet umiddelbart før du skal ta et bilde.

Det er skitt på batteriterminalene: Rengjør terminalene med en myk, tørr klut.

HØY YTELSE er valgt for MENY STRØMFORBRUK: Velg STRØMSPARING for å redusere tappingen av batteriet.

er valgt for opptaksmodus: Velg -modus for å redusere batteriforbruket.

SPORING er valgt for AF-MODUS: Velg en annen AF-modus

C er valgt for fokusmodus: Velg en annen fokusmodus.

Batteriet har blitt ladet opp mange ganger: Batteriet har nådd slutten på sin levetid. Kjøp et nytt batteri.

Kameraet slår seg plutselig av.

Zoomringen (ON/OFF-bryter) er ikke korrekt rotert: Roter zoomringen til OFF og roter deretter zoomringen igjen til punktet mellom 28 og 112.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Kameraet har gått inn i hvilemodus: Trykk utløseren halvveis ned.

Problem Løsning
Menyer og displayer er ikke på norsk. Velg NORSK for .

Opptak

Problem Løsning
Ingen bilder tas når utløseren trykkes ned.

Minnekortet er fullt: Sett inn et nytt minnekort eller slett bilder.

Minnet er ikke formatert: Formater minnekortet eller det interne minnet.

Minnekortets kontakter er skitne: Rengjør kontaktene med en myk, tørr klut.

Minnekortet er skadet: Sett inn et nytt minnekort.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Kameraet har slått seg av automatisk: Slå på kameraet.

Indikatorlampen lyste oransje da du forsøkte å ta et panoramabilde: Vent til indikatorlampen slukkes.

LCD-skjermen blir mørk etter opptak. LCD-skjermen kan bli mørk mens blitsen lades opp. Vent til blitsen er oppladet.
Kameraet fokuserer ikke.

Motivet er nær kameraet: Velg makromodus.

Motivet er langt fra kameraet: Avbryt makromodus.

Motivet er ikke egnet for autofokus: Bruk fokuslås.

Makromodus er ikke tilgjengelig. Velg en annen opptaksmodus.
Intelligent ansiktsgjenkjenning er ikke tilgjengelig.

Intelligent ansiktsgjenkjenning er ikke tilgjengelig i valgt opptaksmodus: Velg en annen opptaksmodus.

Ingen ansikter ble oppdaget.

Motivets ansikt er skjult av solbriller, en hatt, langt hår eller andre gjenstander: Fjern hindringene.

Motivets ansikt utgjør kun et lite område av bildet: Endre komposisjonen slik at motivets ansikt utgjør en større del av bildet.

Motivets hode er skjevt eller horisontalt: Be motivet om å holde hodet rett.

Kameraet er vippet: Hold kameraet i vater.

Motivets ansikt er dårlig belyst: Ta bilder i godt lys.

Feil motiv er valgt. Valgt motiv er nærmere midten av bildet enn hovedmotivet. Komponer bildet på nytt eller slå av ansiktsgjenkjenning og komponer bildet med fokuslås.
Blitsen avfyres ikke.

Blitsen er ikke tilgjengelig i valgt opptaksmodus: Velg en annen opptaksmodus.

Kameraet er i supermakro- eller kontinuerlig opptaksmodus: Slå supermakro- og kontinuerlig opptaksmodus av.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Kameraet er i stillemodus: Slå stillemodus av.

Blitsen er ikke hevet: Hev blitsen.

Noen blitsmoduser er ikke tilgjengelige.

Ønsket blitsmodus er ikke tilgjengelig i gjeldende opptaksmodus: Velg en annen opptaksmodus.

Kameraet er i stillemodus: Slå stillemodus av.

Blitsen belyser ikke motivet fullt ut.

Motivet er ikke innenfor blitsens rekkevidde: Plasser motivet innenfor blitsens rekkevidde.

Blitsvinduet er tildekket: Hold kameraet korrekt.

En kort lukkertid valgt: Velg en lengre lukkertid.

Bilder er uskarpe.

Objektivet er skittent: Rengjør objektivet.

Objektivet er blokkert: Hold objekter borte fra objektivet.

vises under opptak og fokusrammen vises i rødt: Kontroller fokus før opptak.

Bilder er marmorerte.

En lang lukkertid er valgt ved høye temperaturer: Dette er normalt og tyder ikke på funksjonsfeil.

Kameraet har vært i bruk kontinuerlig ved høye temperaturer eller så har en temperaturadvarsel blitt vist: Slå kameraet av og vent til det kjøler seg ned.

Søkervisningen er ikke tydelig.

Diopterjustering er ikke korrekt justert: Skyv diopterjusteringskontrollen opp og ned til søkervisningen er i skarpt fokus.

Lyder fra kameraet tas opp under filmopptak.

Fokusfunksjonsvelgeren er stilt inn på C. Velg en annen fokusmodus.

Intelligent ansiktsoppdaging er på: Slå intelligent ansiktsoppdaging av.

Avspilling

Problem Løsning
Bildene er kornet. Bildene ble tatt med en annen kameratype eller -modell.
Avspillingszoom ikke tilgjengelig. Bildet har blitt lagret med , eller er fra et annet merke eller annen kameramodell.
Ingen lyd under avspilling av film.

Kameraet er i stillemodus: Slå stillemodus av.

Avspillingslydstyrken er for lav: Juster avspillingslydstyrken.

Mikrofonen ble blokkert: Hold kameraet korrekt under opptak.

Høyttaleren er blokkert: Hold kameraet korrekt under avspilling.

Valgte bilder slettes ikke. Noen av bildene som ble merket for sletting, er beskyttet. Fjern beskyttelsen med utstyret som ble brukt til å beskytte bildene.
Filnummereringen ble plutselig nullstilt. Batterikammerets deksel ble åpnet mens kameraet var slått på. Slå av kameraet før du åpner batterikammerets deksel.

Tilkoblinger/annet

Problem Løsning
Ikke noe bilde eller lyd.

Kameraet er ikke skikkelig tilkoblet: Koble til kameraet skikkelig.

Inngangen på fjernsynet er stilt inn på ”TV”: Still inn inngangen på ”HDMI”.

TV-ens lydstyrke er for lav: Juster lydstyrken.

Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet. Kontroller at kameraet og datamaskinen er korrekt tilkoblet.
Kan ikke overføre RAW- eller JPEG-filer til datamaskinen. Bruk den medfølgende programvaren for å overføre bilder.
Bilder kan ikke skrives ut.

Kameraet er ikke skikkelig tilkoblet: Koble til kameraet på korrekt måte.

Skriveren er av: Slå på skriveren.

Bare en kopi blir skrevet ut/datoen blir ikke skrevet ut. Skriveren er ikke kompatibel med PictBridge.
Kameraet svarer ikke.

Midlertidig kamerafeil: Fjern og sett inn batteriet på nytt.

Batteriet er tomt: Lad opp batteriet eller sett inn et fulladet reservebatteri.

Kameraet fungerer ikke som forventet. Ta ut og sett inn batteriet på nytt. Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med din FUJIFILM-forhandler.
Ingen lyd. Slå av stillemodus.