This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ตัวเลือก ตั้งเวลาถ่าย ในเมนูถ่ายรูปเป็นทางเลือกสำหรับถ่ายภาพตัวเองในสิบวินาที และตั้งเวลาถ่ายในสองวินาที เพื่อป้องกันภาพเบลอที่เกิดจากการสั่นของกล้อง

กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกด MENU/OK เพื่อเลือก

ชัตเตอร์จะถูกปล่อยเป็นเวลาประมาณสองวินาทีหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ ใช้เพื่อลดการเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ ไฟของระบบตั้งเวลาถ่ายจะกะพริบเมื่อระบบตั้งเวลาถ่ายรูปนับถอยหลัง
ชัตเตอร์จะถูกปล่อยเป็นเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ ใช้สำหรับการถ่ายรูปบุคคลของตนเอง ไฟตั้งเวลาที่ด้านหน้าของกล้องจะสว่างเมื่อเริ่มตั้งเวลาและจะเริ่มกะพริบครู่หนึ่งก่อนถ่ายรูป
ปิด
ปิดตั้งเวลาถ่าย