This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ใช้ตัวเลือกโหมดโฟกัสเพื่อเลือกวิธีการโฟกัสของกล้อง

M (แมนวล)
โฟกัสแบบแมนวล ใช้เมื่อกล้องมีปัญหาในการใช้ออโต้โฟกัสหรือเพื่อถ่ายภาพนอกโฟกัสโดยตั้งใจ
C (AF ต่อเนื่อง)
กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องตามระยะห่างที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง ใช้สำหรับตัวแบบที่เคลื่อนไหว
S (AF เดี่ยว)
ล็อคโฟกัสเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เลือกสำหรับตัวแบบที่อยู่นิ่ง

หากเลือก เปิด สำหรับ ตั้งออโต้โฟกัส > PRE-AF ในเมนูถ่ายรูป กล้องจะปรับโฟกัสอย่างต่อเนื่องในโหมด S และ C แม้ขณะที่ไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์

สัญลักษณ์โฟกัส

สัญลักษณ์โฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อตัวแบบอยู่ในโฟกัส และจะกะพริบเป็นสีขาวเมื่อกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ วงเล็บ (“(  )”) แสดงว่ากล้องกำลังโฟกัสและแสดงต่อเนื่องกันในโหมด C จะปรากฏในโหมดแมนวลโฟกัส

การเช็คโฟกัส

ในการซูมเข้ากรอบโฟกัสปัจจุบันเพื่อให้ได้โฟกัสที่แม่นยำ ให้กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่ง กดแป้นหมุนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการซูม

ในโหมดโฟกัส S การเช็คโฟกัสจะใช้ได้เมื่อเลือก โฟกัสพื้นที่ ไว้สำหรับ ตั้งออโต้โฟกัส > ออโต้โฟกัส ในเมูถ่ายรูป

การเช็คโฟกัสจะใช้ไม่ได้เมื่อเลือก เปิด ไว้สำหรับ ตั้งออโต้โฟกัส > PRE-AF ในโหมดโฟกัส C