This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ตัวเลือกรีเซ็ตการถ่ายรูปหรือเมนูการตั้งค่าเพื่อใช้ค่าเริ่มต้น

  1. เลือก รีเซ็ต ในเมนูการเล่น

  2. ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดตัวเลือกขวา

  3. ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นมา ไฮไลท์ ตกลง แล้วกด MENU/OK

จะไม่มีผลในตัวเลือก วันที่/เวลา, เวลาต่าง, จำนวนกดชัตเตอร์, สมดุลย์สีขาวกำหนดเอง, เครือข่ายไร้สายและจัดเก็บ PC ออโต้ และรายการตั้งค่าเองที่สร้างขึ้นโดยใช้ แก้/บันทึกตั้งค่าเอง