This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ถ้าเครื่องพิมพ์สนับสนุน PictBridge คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง โดยไม่ต้องคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ก่อน


การเชื่อมต่อกล้อง

 1. เชื่อมต่อสาย USB ดังที่ปรากฏในภาพและเปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดกล้อง USB จะแสดงในหน้าจอ ตามด้วยจอแสดงผล PictBridge


การพิมพ์ภาพที่เลือก

 1. กดปุ่มเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงภาพที่คุณต้องการพิมพ์

  การพิมพ์รูปภาพปัจจุบันหนึ่งสำเนา ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 โดยตรง

 2. กดปุ่มเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกจำนวนสำเนา (สูงสุดถึง 99 สำเนา) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-2 ซํ้าเพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

 3. กด MENU/OK เพื่อแสดงข้อความยืนยัน

 4. กด MENU/OK เพื่อเริ่มต้นพิมพ์

ถ้าไม่มีรูปภาพที่เลือกเมื่อกดปุ่ม MENU/OK กล้องจะพิมพ์สำเนาภาพปัจจุบันหนึ่งภาพ

การพิมพ์วันที่บันทึก

หากต้องการพิมพ์วันที่บันทึกบนภาพ ให้กด DISP/BACK ในจอแสดงผลของ PictBridge แล้วเลือก พิมพ์วันที่ (หากต้องการพิมพ์โดยไม่มีวันที่บันทึก ให้เลือก ไม่พิมพ์วันที่) เพื่อให้แน่ใจว่าวันที่ถูกต้อง ให้ตั้งค่านาฬิกาในกล้องถ่ายรูปก่อนถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์บางเครื่องไม่สนับสนุนการพิมพ์วันที่


การพิมพ์ตามลำดับการพิมพ์ที่สร้างด้วย สั่งพิมพ์ (DPOF) ในเมนูการเล่น

 1. ในจอแสดงผล PictBridge ให้กด DISP/BACK เพื่อเปิดเมนู PictBridge

 2. กดตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ตัวเลือก สั่งพิมพ์ DPOF

 3. กด MENU/OK เพื่อแสดงข้อความยืนยัน

 4. กด MENU/OK เพื่อเริ่มต้นพิมพ์


ระหว่างการพิมพ์

ข้อความจะแสดงขึ้นระหว่างการพิมพ์ กด DISP/BACK เพื่อยกเลิกก่อนที่จะพิมพ์รูปถ่ายทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ การพิมพ์อาจหยุดลงก่อนพิมพ์ภาพปัจจุบัน) หากมีการขัดจังหวะการพิมพ์ ให้ปิดกล้องและเปิดอีกครั้ง

การตัดการเชื่อมต่อกับกล้อง

ยืนยันว่าไม่มีข้อความข้างต้นแสดงแล้วจึงปิดการทำงานของกล้อง ถอดสาย USB

สามารถพิมพ์ภาพได้จากหน่วยความจำภายในหรือการ์ดหน่วยความจำที่ถูกฟอร์แมทแล้วในกล้อง

เมื่อพิมพ์ภาพผ่านการเชื่อมต่อ USB โดยตรง ให้เลือกขนาดกระดาษ คุณภาพการพิมพ์ และขอบโดยใช้เครื่องพิมพ์