This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

สลับนาฬิกาของกล้องทันทีจากโซนเวลาที่บ้านของคุณเป็นเวลาในท้องถิ่นที่คุณเดินทางไป หากต้องการระบุความแตกต่างระหว่าง เวลาในท้องถิ่นและโซนเวลาที่บ้านของคุณ:

  1. ไฮไลท์ LOCAL แล้วกด MENU/OK

  2. ใช้ปุ่มเลือกเพื่อเลือกความแตกต่างของเวลาระหว่างเวลาในท้องถิ่นและโซนเวลาที่บ้านของคุณ กด MENU/OK เมื่อการตั้งค่าสมบูรณ์

การตั้งค่านาฬิกากล้องตามเวลาท้องถิ่น ให้ไฮไลท์ LOCAL แล้วกด MENU/OK การตั้งค่านาฬิกาตามเวลาของเขตเวลาในประเทศของคุณ ให้เลือก HOME หากเลือก LOCAL จะมี ปรากฏสามวินาทีเมื่อเปิดกล้อง