This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

สร้างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

  1. กดปุ่ม DRIVE เพื่อแสดงตัวเลือกไดร์ฟ

  2. ไฮไลท์ ฉายแสงหลายครั้ง แล้วกด MENU/OK เพื่อเลือกตัวเลือกที่ไฮไลท์แล้วกลับไปยังโหมดถ่ายรูป


  3. ถ่ายรูปที่หนึ่ง

  4. กด MENU/OK ภาพที่ถ่ายครั้งแรกจะแสดงซ้อนทับบนมุมมองภาพผ่านเลนส์เพื่อเป็นตัวชี้นำสำหรับถ่ายภาพครั้งที่สอง

    การกลับไปยังขั้นตอนที่ 3 แล้วถ่ายรูปแรกใหม่ ให้กดปุ่มตัวเลือกซ้าย การบันทึกรูปแรกแล้วออกโดยไม่สร้างภาพชุดการรับแสง ให้กด DISP/BACK

  5. ถ่ายรูปที่สอง

  6. กด MENU/OKเพื่อรับแสงหลายครั้ง หรือกดปุ่มตัวเลือกซ้ายแล้วกลับไปยังขั้นตอนที่ 5 แล้วถ่ายรูปที่สองอีกครั้ง