This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ใช้การตั้งเวลาสำหรับการถ่ายภาพตัวเองหรือป้องกันการเบลอที่เกิดจากการสั่นของกล้อง

ชัตเตอร์จะถูกปล่อยเป็นเวลาประมาณสองวินาทีหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ ใช้เพื่อลดการเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ ไฟของระบบตั้งเวลาถ่ายจะกะพริบเมื่อระบบตั้งเวลาถ่ายรูปนับถอยหลัง
ชัตเตอร์จะถูกปล่อยเป็นเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ ใช้สำหรับการถ่ายรูปบุคคลของตนเอง ไฟตั้งเวลาที่ด้านหน้าของกล้องจะสว่างเมื่อเริ่มตั้งเวลาและจะเริ่มกะพริบครู่หนึ่งก่อนถ่ายรูป
ปิด
ปิดตั้งเวลาถ่าย