This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

แบตเตอรี่ที่จำหน่ายให้ไม่มีการชาร์จประจุไว้ โปรดชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะใช้

 • กล้องนี้ใช้แบตเตอรี่ NP-95 ที่ชาร์จซ้ำได้
 • แบตเตอรี่ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการชาร์จให้เต็ม
 1. วางแบตเตอรี่ลงในเครื่องชาร์จ

  ใส่แบตเตอรี่ตามแนวที่แสดงโดยป้าย

  ไฟชาร์จ

  ลูกศร

  ป้าย


  ต่ออะแดปเตอร์ที่จัดมาให้ก่อนชาร์จแบตเตอรี่ (ต่ออะแดปเตอร์ให้แล้วขณะจัดส่ง)

  อะแดปเตอร์

  สายไฟกระแสตรงที่จัดมาให้มีไว้สำหรับใช้งานกับเครื่องชาร์จที่จัดมาให้เท่านั้น ห้ามใช้เครื่องชาร์จที่จัดมาให้กับสายอื่นหรือสายที่จัดมาพร้อมกับอุปกรณ์อื่น

 2. เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จ

  เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จลงในเต้ารับไฟฟ้าภายในอาคาร สัญลักษณ์การชาร์จจะสว่าง

 3. ชาร์จแบตเตอรี่

  ถอดแบตเตอรี่ออกเมื่อชาร์จเสร็จเรียบร้อย

สัญลักษณ์การชาร์จ

สัญลักษณ์การชาร์จจะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้

สัญลักษณ์การชาร์์จ สถานะแบตเตอรี่ การกระทำ
ปิด ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ ใส่แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ถอดชาร์จแบตเตอรี่
เปิด แบตเตอรี่กำลังชาร์จ —
กะพริบ แบตเตอรี่มีข้อผิดพลาด ถอดสายเครื่องชาร์จแล้วถอดแบตเตอรี่ออก

ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จเมื่อไม่ใช้งาน

นำฝุ่นละอองออกจากขั้วของแบตเตอรี่ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถชาร์จได้

อย่าติดสติกเกอร์หรือวัตถุอื่นบนแบตเตอรี่ หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ไม่สามารถนำแบตเตอรี่ออกจากกล้องได้

ห้ามช็อตขั้วของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจมีความร้อนสูง

อ่านข้อควรระวังใน "แบตเตอรี่และแหล่งจ่ายพลังงาน"

ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่กำหนดให้ใช้กับแบตเตอรี่เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดพลาด

ห้ามนำฉลากออกจากแบตเตอรี่หรือพยายามลอกหรือแกะกรอบภายนอก

แบตเตอรี่จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้าๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งหรือสองวันก่อนการใช้งาน

เวลาในการชาร์จอาจเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิต่ำมากหรือสูงมาก

การชาร์จผ่านทางคอมพิวเตอร์

สามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่อกล้องถ่ายรูปเข้ากับคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อสาย USB ที่จัดมาให้ตามที่แสดง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบเข้าช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ว

เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรง ห้ามใช้ฮับ USB หรือแป้นพิมพ์

หากคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีปขณะที่กำลังชาร์จอยู่ การชาร์จจะหยุดลง การดำเนินการชาร์จต่อ ให้ปิดโหมดสลีปบนคอมพิวเตอร์ และถอดสายแล้วต่อสาย USB อีกครั้ง

อาจไม่สามารถทำการชาร์จได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะ การตั้งค่า หรือเงื่อนไขของคอมพิวเตอร์

ไอคอนสถานะแบตเตอรี่จะแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อเปิดกล้อง และไฟแสดงสถานะจะแสดงสถานะเมื่อปิดการทำงานของกล้อง

ไอคอนสถานะแบตเตอรี่เมื่อเปิดกล้อง ไฟแสดงสถานะเมื่อปิดกล้อง สถานะแบตเตอรี่
(เหลือง) เปิด แบตเตอรี่กำลังชาร์จ
(เขียว) ปิด การชาร์จเสร็จสมบูรณ์
(แดง) กะพริบ แบตเตอรี่มีข้อผิดพลาด