This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

การแสดงภาพให้กับผู้ชมเป็นกลุ่ม ให้เชื่อมต่อกล้องไปยังโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI (มีแยกจำหน่ายต่างหากโดยซัพพลายเออร์ของบริษัทอื่น โปรดทราบว่าสามารถใช้โทรทัศน์เพื่อเล่นภาพเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายภาพได้)

 1. ปิดกล้อง

 2. เชื่อมต่อสายเคเบิลตามที่แสดงด้านล่าง

  เสียบลงในช่องต่อไมโคร HDMI

  เสียบลงในช่องต่อ HDMI

  ใช้สาย HDMI ที่ไม่ยาวเกิน 1.5 ม. (4.9 ฟุต)

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ว

 3. ปรับโทรทัศน์เป็นช่องสัญญาณขาเข้าของ HDMI โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบของโทรทัศน์

 4. เปิดกล้องถ่ายรูปแล้วกดปุ่ม หน้าจอของกล้องจะปิด แล้วภาพและภาพยนตร์จะเล่นบนโทรทัศน์ โปรดทราบว่าการควบคุมระดับเสียงของกล้องจะไม่มีผลกับเสียงที่เล่นบนโทรทัศน์ ให้ใช้การควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์เพื่อปรับระดับเสียง

  ไม่สามารถใช้สาย USB ขณะที่เชื่อมต่อสาย HDMI

  โทรทัศน์บางเครื่องอาจแสดงหน้าจอเป็นสีดำครู่หนึ่งเมื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์