This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ป้องกันภาพจากการลบโดยไม่ตั้งใจ เลือกตัวเลือกหนึ่งจากตัวเลือกต่อไปนี้และกด MENU/OK

เฉพาะภาพ
ป้องกันภาพที่เลือก กดปุ่มเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพและกด MENU/OK เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก กด DISP/BACK เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
ป้องกันหมด
ป้องกันภาพทั้งหมด
ตั้งค่าใหม่
ลบการป้องกันจากภาพทั้งหมด

ภาพที่มีการป้องกันจะถูกลบเมื่อฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำ