This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

สามารถใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อนำทางเมนู ซูมเข้าและซูมออกและเลือกจำนวนภาพที่แสดงระหว่างการเล่น และเลือกตัวเลือกในจอแสดงผลเมนูด่วนได้

กดตรงกลางของแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อซูมเข้าพื้นที่โฟกัสที่ทำงานระหว่างถ่ายรูป หรือระหว่างการเล่น