This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

ปรับการตั้งค่าจัดการใช้พลังงาน

ตั้งปิดเอง

เลือกว่าจะใช้เวลานานเท่าใดก่อนกล้องปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการใดๆ เวลาสั้นลงจะช่วยลดการคายประจุของแบตเตอรี่ ถ้าเลือก ปิด ผู้ใช้จะต้องปิดกล้องด้วยตนเอง โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์ กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะ เลือก ปิด แล้ว

โหมดประหยัดOVF

เลือก เปิด เพื่อลดการใช้พลังงานและเพิ่มจำนวนภาพที่สามารถถ่ายได้ในการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง เมื่อเฟรมรูปภาพในช่องมองภาพออปติคอล

การใช้พลังงานจะไม่ลดลงเมื่อใช้งานช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์หรือช่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์

ประสิทธิภาพสูง

เลือก เปิด สำหรับโฟกัสที่เร็วกว่า และเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการรีสตาร์ทกล้องหลังจากที่ปิดกล้องแล้ว