This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

FUJIFILM Corporation (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) อนุญาตผู้ใช้เว็บไซต์ของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) ให้

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ได้แก่ ข้อความ กราฟิก การออกแบบ รูปภาพ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายบริการ และชื่อผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เป็นทรัพย์สินของ Fujifilm หรือหุ้นส่วนอื่นที่สร้างรายการดังกล่าว

ผู้ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้เมื่อใช้งานเว็บไซต์

 1. ผู้ใช้จะถูกห้ามทำการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนหรือกระทำการอื่นๆ ต่อเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือพิมพ์จากเว็บไซต์ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์นี้ หรือได้รับอนุญาตมาก่อนหน้านี้จาก Fujifilm หรือผู้ครอบครองลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ
 2. การแตกไฟล์และดาวน์โหลดรูปภาพเฉพาะหรืออื่นๆ จากเว็บไซต์เพื่อใช้งานนั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของรูปภาพเฉพาะหรืออื่นๆ ของบริษัท ผู้ผลิตต้นฉบับ และ/หรือผู้ครอบครองสิทธิ์อื่นๆ ผู้ใช้จะถูกห้ามทำกิจกรรมข้างต้น ยกเว้นแต่ว่าได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์นี้ หรือได้รับอนุญาตมาก่อนหน้านี้จาก Fujifilm หรือผู้ครอบครองลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นๆ
 3. โดยหลักการแล้ว อนุญาตให้ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าสร้างการเชื่อมโยงประเภทต่อไปนี้
  การเชื่อมโยงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเนื้อหา HTML ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ภายในเฟรมอื่น
  การเชื่อมโยงที่สร้างการเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ วิดีโอ ฯลฯ จากเว็บไซต์โดยตรง เพื่อให้เนื้อหาเหล่านี้แสดงบนเว็บไซต์ของผู้ทำการเชื่อมโยง
  การเชื่อมโยงที่อาจก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับความผูกพันระหว่างผู้ทำการเชื่อมโยงกับบริษัท
  การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่รวมเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของสังคม
  การเชื่อมโยงที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
  การเชื่อมโยงชนิดอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินของบริษัทหรือส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อบริษัท

เนื้อหาในแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ URL อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดตระหนักถึงสิ่งนี้ นอกจากนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้อาจสร้างขึ้นหรือได้รับซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์

 1. นอกจากเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุในที่นี้แล้ว หากมีกฎระเบียบอื่นๆ ที่แยกต่างหากแสดงขึ้นในเว็บไซต์ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั้นด้วยเช่นกัน เว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาและบริการเหล่านี้มีการจัดให้ “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย บริษัทไม่รับประกันในด้านความทันสมัย ความถูกต้อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ และไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่ผู้ใช้อาจสร้างขึ้นหรือได้รับซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ทันสมัยและถูกต้องให้กับผู้ใช้นั้น ทางบริษัทอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเว็บไซต์ได้ทุกเวลา รวมถึงการดัดแปลงและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์
 2. เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยหุ้นส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากบริษัท เมื่อใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง โปรดปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานที่แสดงไว้บนเว็บไซต์เหล่านั้นและตระหนักว่าการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึงนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้อาจสร้างขึ้นหรือได้รับซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง