This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

เลือกช่วงสีที่ใช้งานได้สำหรับการผลิตสี

sRGB
แนะนำให้ใช้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่
Adobe RGB
สำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์