This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

กดปุ่มตัวเลือกขึ้น (), ซ้าย (), ขวา () หรือลง () เพื่อไฮไลท์รายการ และกด MENU/OK () เพื่อเลือก ปุ่มขึ้น, ซ้าย, ขวา และลงยังมีหน้าที่เสริมเป็นปุ่มมาโคร, จำลองฟิล์ม, สมดุลสีขาว และปุ่มการเลือกพื้นที่โฟกัสได้ตามลำดับ และเป็นปุ่มฟังก์ชัน 2 ผ่านทาง 5

การป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจของตัวเลือกและปุ่ม Q ระหว่างถ่ายรูป ให้กด MENU/OK จนกว่า แสดงขึ้น สามารถปลดล็อคควบคุมได้โดยการกดปุ่ม MENU/OK จนกว่า จะไม่ปรากฏอีกต่อไป