This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

สร้างสำเนาที่มีการปรับขนาดของภาพปัจจุบัน

  1. แสดงภาพที่ต้องการ

  2. เลือก ปรับขนาด ในเมนูการเล่น

  3. เลือกขนาดและกด MENU/OK เพื่อแสดงข้อความยืนยัน

  4. กด MENU/OK อีกครั้งเพื่อบันทึกสำเนาที่มีการปรับขนาดเป็นไฟล์แยกต่างหาก

ขนาดที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามขนาดของภาพต้นฉบับ