This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก

สร้างสำเนาของภาพปัจจุบันในขนาดเล็กลง

  1. แสดงภาพที่ต้องการ

  2. เลือก ตัดรูปบางส่วน ในเมนูการเล่น

  3. ใช้ปุ่มตัวเลือกและแป้นหมุนเลือกคำสั่งเพื่อเลือกตัดรูปบางส่วน

  4. กด MENU/OK เพื่อแสดงข้อความยืนยัน

  5. กด MENU/OK อีกครั้งเพื่อบันทึกสำเนาที่มีการครอบตัดเป็นไฟล์แยกต่างหาก

ภาพครอบตัดขนาดใหญ่กว่าจะทำให้ได้สำเนาขนาดใหญ่กว่า สำเนาทั้งหมดมีอัตราส่วนภาพ 3 : 2. ถ้าขนาดของสำเนาที่ต้องการจริงคือ , ตกลง จะปรากฏเป็นสีเหลือง

โฟกัสใบหน้าอัจฉริยะ

หากถ่ายภาพด้วยโฟกัสใบหน้าอัจฉริยะ จะแสดงบนหน้าจอ กดปุ่มตัวเลือกลง เพื่อซูมเข้าในใบหน้าที่เลือก