This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

การตั้งค่าอาจแตกต่างกันโดยอัตโนมัติในแต่ละชุดของรูปถ่าย สามารถแสดงตัวเลือกเหล่านี้ได้เช่นกันโดยการกดปุ่ม DRIVE

AE BKT

กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อไฮไลท์จำนวนการถ่ายคร่อม แต่ละครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปสามภาพ: ภาพที่หนึ่งใช้ค่าที่วัดแสงสำหรับการรับแสง ภาพที่สองการรับแสงที่มากเกินตามจำนวนที่เลือก และภาพที่สามการรับแสงน้อยเกินไปในจำนวนที่เท่ากัน

กล้องอาจไม่สามารถใช้เพิ่มการถ่ายคร่อมที่เลือกหากปริมาณการรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเกินขีดจำกัดของระบบการวัดแสง

ถ่ายคร่อม ISO

กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกจำนวนการถ่ายคร่อม แต่ละครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปที่ความไวแสงปัจจุบัน แล้วประมวลผลเพื่อสร้างสำเนาเพิ่มเติมสองชุด โดยชุดหนึ่งมีความไวแสงเพิ่มขึ้นและอีกชุดด้วยความไวแสงที่น้อยลงจากค่าที่เลือก

FILM SIMULATION BKT

แต่ละครั้งที่ปล่อยชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพหนึ่งภาพแล้วประมวลผลเพื่อสร้างสำเนาด้วยการตั้งค่าการจำลองฟิล์มที่เลือกสำหรับ FILM SIMULATION BKT ในเมนูถ่ายรูป

BKT สมดุลแสงสีขาว

กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกจำนวนการถ่ายคร่อม แต่ละครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปสามภาพ: ภาพหนึ่งที่การตั้งค่าสมดุลสีขาวปัจจุบัน อีกภาพถ่ายแบบปรับละเอียดโดยเพิ่มตามจำนวนที่เลือก และภาพสุดท้ายถ่ายแบบปรับละเอียดโดยลดตามจำนวนที่เลือก

DYNAMIC RANGE BKT

ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพสามภาพที่การตั้งค่าช่วงไดนามิกต่างกัน: 100% สำหรับภาพแรก, 200% สำหรับภาพที่สอง และ 400% สำหรับภาพที่สาม

ค่าความไวแสงถูกจำกัดอยู่ระหว่าง 400 และ 3200