This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ถ้าเครื่องพิมพ์รองรับ PictBridge คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องกับเครื่องพิมพ์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ก่อน

การเชื่อมต่อกล้อง

 1. เชื่อมต่อสาย USB ที่มีมาให้ดังที่ปรากฏในภาพและเปิดเครื่องพิมพ์

 2. เปิดเครื่องกล้องถ่ายรูป USB จะปรากฏในจอภาพ โดยมี PictBridge ปรากฏตามมา

การพิมพ์ภาพที่เลือก

 1. กดปุ่มตัวเลือกซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงภาพที่คุณต้องการพิมพ์

  การพิมพ์รูปภาพปัจจุบันหนึ่งสำเนา ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 โดยตรง

 2. กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกจำนวนสำเนา (สูงสุดถึง 99 สำเนา) ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1–2 ซํ้าเพื่อเลือกภาพเพิ่มเติม

 3. กด MENU/OK เพื่อแสดงข้อความยืนยัน

 4. กด MENU/OK เพื่อเริ่มต้นพิมพ์

หากไม่มีรูปภาพที่ถูกเลือกเมื่อกดปุ่ม MENU/OK กล้องจะพิมพ์สำเนาภาพปัจจุบันหนึ่งภาพ

การพิมพ์วันที่บันทึก

การพิมพ์วันที่บันทึกบนภาพ ให้กด DISP/BACK ในจอแสดงผล PictBridge แล้วเลือก พิมพ์วันที่ (การพิมพ์โดยไม่แสดงวันที่บันทึก ให้เลือก ไม่พิมพ์วันที่) เพื่อให้แน่ใจว่าวันที่ถูกต้อง ให้ตั้งค่านาฬิกาในกล้องถ่ายรูปก่อนถ่ายภาพ เครื่องพิมพ์บางเครื่องไม่สนับสนุนการพิมพ์วันที่

การพิมพ์ตามลำดับการพิมพ์ที่สร้างด้วย สั่งพิมพ์ (DPOF) ในเมนูเล่น

 1. ในจอแสดงผล PictBridge ให้กด DISP/BACK เพื่อเปิดเมนู PictBridge

 2. กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อไฮไลท์ สั่งพิมพ์ DPOF

 3. กด MENU/OK เพื่อแสดงข้อความยืนยัน

 4. กด MENU/OK เพื่อเริ่มต้นพิมพ์

ระหว่างการพิมพ์

ข้อความจะแสดงขึ้นระหว่างการพิมพ์ กด DISP/BACK เพื่อยกเลิกก่อนที่จะพิมพ์รูปถ่ายทั้งหมด (ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ การพิมพ์อาจหยุดลงก่อนพิมพ์ภาพปัจจุบัน) หากมีการขัดจังหวะการพิมพ์ ให้ปิดกล้องและเปิดอีกครั้ง

การตัดการเชื่อมต่อกับกล้อง

ยืนยันว่าไม่มีข้อความข้างต้นแสดงแล้วจึงปิดการทำงานของกล้อง ถอดสาย USB

สามารถพิมพ์ภาพได้จากหน่วยความจำภายในหรือการ์ดหน่วยความจำที่ถูกฟอร์แมทแล้วในกล้อง

เมื่อพิมพ์ภาพผ่านการเชื่อมต่อ USB โดยตรง ให้เลือกขนาดกระดาษ คุณภาพการพิมพ์ และขอบโดยใช้เครื่องพิมพ์