This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

สร้างสำเนาของภาพปัจจุบันโดยมีปรับขนาด

  1. แสดงภาพที่ต้องการ

  2. เลือกโหมด ปรับขนาด ในเมนูเล่น

  3. เลือกขนาดแล้วกด MENU/OK เพื่อแสดงข้อความยืนยัน

  4. กด MENU/OK อีกครั้งเพื่อบันทึกสำเนาที่ปรับขนาดแล้วไปยังไฟล์แยกต่างหาก

ขนาดที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามขนาดของภาพต้นฉบับ