This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

การแสดงภาพให้กับผู้ชมเป็นกลุ่ม ให้เชื่อมต่อกล้องไปยังโทรทัศน์โดยใช้สาย HDMI (มีแยกจำหน่ายต่างหากโดยซัพพลายเออร์ของบริษัทอื่น โปรดทราบว่าสามารถใช้โทรทัศน์เพื่อเล่นภาพเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายภาพได้)

 1. ปิดกล้อง

 2. เชื่อมต่อสายเคเบิลตามที่แสดงด้านล่าง

  เสียบลงในช่องต่อไมโคร HDMI

  เสียบลงในช่องต่อ HDMI

  ใช้สาย HDMI ที่ยาวไม่เกิน 1.5 ม. (4.9 ฟุต)

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายกับช่องต่อจนแน่นสนิทแล้ว

 3. ปรับโทรทัศน์เป็นช่องสัญญาณขาเข้าของ HDMI โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบของโทรทัศน์

 4. เปิดกล้องถ่ายรูปแล้วกดปุ่ม หน้าจอของกล้องจะปิด แล้วภาพและภาพยนตร์จะเล่นบนโทรทัศน์ โปรดทราบว่าการควบคุมระดับเสียงของกล้องจะไม่มีผลกับเสียงที่เล่นบนโทรทัศน์ ให้ใช้การควบคุมระดับเสียงของโทรทัศน์เพื่อปรับระดับเสียง

  ไม่สามารถใช้สาย USB ขณะที่เชื่อมต่อสาย HDMI

  โทรทัศน์บางเครื่องอาจแสดงหน้าจอเป็นสีดำครู่หนึ่งเมื่อเริ่มเล่นภาพยนตร์