This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

กดปุ่มตัวเลือกขึ้น (), ซ้าย (), ขวา () หรือลง () เพื่อไฮไลท์รายการ และกด MENU/OK () เพื่อเลือก ปุ่มขึ้น, ซ้าย, ขวา และลงยังมีหน้าที่เสริมเป็นปุ่มฟังก์ชั่น 2 ผ่านทาง 5

เพื่อป้องกันการทำงานโดยไม่ตั้งใจของปุ่มตัวเลือกและปุ่ม Q และ Fn ระหว่างถ่ายรูป ให้กด MENU/OK จนกว่า จะแสดงขึ้น สามารถปลดล็อคควบคุมได้โดยการกดปุ่ม MENU/OK จนกว่า จะไม่ปรากฏอีกต่อไป