This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

หมุนภาพ

  1. แสดงภาพที่ต้องการ

  2. เลือกโหมด หมุนภาพ ในเมนูเล่น

  3. กดปุ่มตัวเลือกลงเพื่อหมุนภาพ 90° ตามเข็มนาฬิกา หรือเลือกขึ้นเพื่อหมุน 90° ทวนเข็มนาฬิกา

  4. กด MENU/OK ภาพจะปรากฏเป็นแนวที่เลือกโดยอัตโนมัติเมื่อเล่นในกล้อง

ภาพที่มีการป้องกันจะไม่สามารถหมุนได้ โปรดลบการป้องกันออกก่อนหมุนภาพ

กล้องจะไม่สามารถหมุนภาพที่สร้างด้วยอุปกรณ์อื่น ภาพที่หมุนในกล้องจะไม่หมุนเมื่อดูบนคอมพิวเตอร์หรือกล้องอื่น

ภาพที่ถ่ายด้วย ตั้งค่าจอเริ่มต้น > AUTOROTATE PB จะแสดงผลอัตโนมัติในแนวที่ถูกต้องระหว่างการเล่น