This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อถ่ายรูปที่จะรวมกันอัตโนมัติเป็นรูปแบบพาโนราม่า

  1. หมุนวงแหวนปรับซูมจนกระทั่งสัญลักษณ์การซูมเปลี่ยนเป็นสีขาว

  2. การเลือกมุมที่คุณสามารถหมุนกล้องขณะถ่ายรูป ให้กดปุ่มตัวเลือกซ้าย กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกมุมและกด MENU/OK

  3. กดปุ่มตัวเลือกขวาเพื่อดูตัวเลือกสำหรับทิศทางในการหันกล้อง กดปุ่มตัวเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือกทิศทางในการหันกล้องและกด MENU/OK

  4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อเริ่มต้นบันทึก ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ขณะทำการบันทึก

  5. หันกล้องไปตามทิศทางที่แสดงโดยลูกศร การถ่ายรูปจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อแถบแสดงสถานะการทำงานเต็มและถ่ายรูปพาโนราม่าสมบูรณ์

    การถ่ายรูปจะหยุดลงหากกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดระหว่างที่กำลังถ่ายรูป ไม่สามารถบันทึกภาพพาโนราม่าได้หากกดปุ่มชัตเตอร์ก่อนหันกล้องครบ 120°

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เลื่อนกล้องในวงแคบด้วยความเร็วคงที่ พยายามให้กล้องอยู่ในแนวระนาบและระมัดระวังให้หันไปในทิศทางเดียวกันกับที่แสดงไว้ในคำแนะนำ หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ลองหันกล้องใหม่โดยความเร็วที่ต่างจากเดิม

เลือก สำหรับพาโนราม่า 360° แบบไม่มีรอยต่อ ซึ่งสามารถเล่นภาพได้เป็นวงกลม

สามารถใช้ตัวเลือก เก็บข้อมูลตั้งค่า > เก็บต้นฉบับ ในเมนูการตั้งค่า เพื่อบันทึกพาโนราม่า เพิ่มเติมไปยังพาโนราม่าแบบไม่มีรอยต่อ

กล้องอาจสร้างผลลัพธ์ที่ผิดเพี้ยนหรือพาโนราม่า ได้ ขึ้นอยู่กับตัวแบบและเงื่อนไขการถ่ายรูป ส่วนบนและล่างของพื้นที่ที่มองเห็นในจอแสดงผลการถ่ายภาพจะถูกตัดออกและอาจมีเส้นสีขาวปรากฏในส่วนบนและล่างของจอแสดงผล

ห้ามหมุนวงแหวนปรับซูมขณะกำลังถ่ายรูป

ภาพพาโนราม่าเกิดจากภาพหลายภาพ อาจมีบางกรณีที่กล้องบันทึกมุมที่มากกว่าหรือน้อยกว่าตามที่เลือกไว้หรือไม่สามารถเชื่อมต่อภาพให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์ ส่วนสุดท้ายของพาโนราม่าอาจไม่ถูกบันทึกหากหยุดถ่ายรูปก่อนภาพพาโนราม่าจะสมบูรณ์

การถ่ายรูปอาจหยุดชะงักหากหันกล้องเร็วหรือช้าเกินไป การถ่ายรูปจะถูกยกเลิกหากหันกล้องไปยังทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางที่แสดงไว้

อาจไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเมื่อถ่ายกับตัวแบบที่เคลื่อนไหว ตัวแบบที่อยู่ใกล้กล้อง ตัวแบบที่ไม่แตกต่างกันมาก เช่น ท้องฟ้าหรือทุ่งหญ้า ตัวแบบที่มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เช่น คลื่นและนํ้าตก หรือตัวแบบที่มีการเปลี่ยนแสงอย่างเห็นได้ชัด ภาพพาโนราม่าอาจเบลอถ้าตัวแบบอยู่ในที่มีแสงน้อย