This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ปรับการตั้งค่าจัดการใช้พลังงาน

ตั้งปิดเอง

เลือกว่าจะใช้เวลานานเท่าใดก่อนกล้องปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการใดๆ เวลาสั้นลงจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ถ้าเลือก ปิด ผู้ใช้จะต้องปิดกล้องด้วยตนเอง โปรดทราบว่าในบางสถานการณ์ กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะเลือก ปิด

โหมดสตาร์ทเร็ว

ช่วยให้กล้องรีสตาร์ทได้อย่างรวดเร็วหลังจากปิดเครื่อง (เปิด/ปิด)

หากเลือก เปิด กล้องจะใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ต่อไปในปริมาณที่เล็กน้อยแม้เมื่อปิดเครื่องอยู่ โหมดสตาร์ทเร็วจะยกเลิกโดยอัตโนมัติหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาประมาณ 20 นาที

ระบบพลังงาน

ปรับการทำงานของกล้องให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่หรือเพื่อแสดงผลอย่างมีคุณภาพ

เซฟพลังงาน
ลดอัตราเร็วการแสดงผลใหม่ จอแสดงผลอาจมืดลงเพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการทำงานหรือการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่สามารถคืนค่าโดยการใช้งานควบคุมกล้อง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูง
เลือกเพื่อแสดงผลสว่างขึ้นและโฟกัสเร็วขึ้น