This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ตัวเลือกรีเซ็ตการถ่ายรูปหรือเมนูตั้งค่าเพื่อใช้ค่าเริ่มต้น

  1. เลือกโหมด รีเซ็ต ในเมนูเล่น

  2. ไฮไลท์ตัวเลือกที่ต้องการแล้วกดปุ่มตัวเลือกขวา

  3. ข้อความยืนยันจะปรากฏ ให้เลือก OK แล้วกด MENU/OK

วันที่/เวลา, เวลาต่าง, สมดุลสีขาวกำหนดเอง, เครือข่ายไร้สายและตัวเลือกจัดเก็บ PC ออโต้ และรายการตั้งค่าแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยใช้ แก้/บันทึกตั้งค่าเอง จะไม่มีผล