This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

คำเตือนต่อไปนี้ปรากฏในหน้าจอ LCD:

คำเตือน คำอธิบาย

(แดง)
แบตเตอรี่ใกล้หมด ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

(กะพริบสีแดง)
แบตเตอรี่หมด ชาร์จแบตเตอรี่หรือใส่แบตเตอรี่สำรองที่ชาร์จเต็มแล้ว

(ปรากฏเป็นสีแดงพร้อมกับกรอบโฟกัสสีแดง)

กล้องไม่สามารถโฟกัส ลองใช้วิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:

 • ใช้การล็อคโฟกัสเพื่อโฟกัสตัวแบบอื่นที่อยู่ในระยะห่างเดียวกัน จากนั้นวางองค์ประกอบภาพใหม่
 • ใช้โหมดถ่ายรูประยะใกล้เพื่อโฟกัสเมื่อถ่ายรูประยะใกล้
รูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ปรากฏเป็นสีแดง ตัวแบบสว่างมากหรือมืดมากเกินไป และภาพจะเปิดรับแสงได้สว่างหรือมืดมากไป ถ้าตัวแบบมืด ให้ใช้แฟลช
โฟกัสผิดพลาด กล้องทำงานผิดปกติ ปิดกล้องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ถ้าข้อความยังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ FUJIFILM
ปิดกล้องและเปิดใหม่อีกครั้ง
เลนส์ทำงานผิดพลาด
การ์ดยังไม่พร้อมใช้งาน
 • ไม่มีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายใน หรือมีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายในโดยใช้ตัวเลือก ฟอร์แมท ในเมนูการตั้งค่าของกล้อง
 • ต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำ: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ถ้ายังคงมีการแสดงข้อความซ้ำ ให้ฟอร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยังคงอยู่ ให้เปลี่ยนการ์ด
 • กล้องทำงานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ FUJIFILM
การ์ดถูกป้องกัน การ์ดหน่วยความจำถูกล็อค ปลดล็อคการ์ด
ไม่พร้อมทำงาน ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำไม่ถูกต้อง ใช้กล้องเพื่อฟอร์แมทการ์ด
ปิดกล้องและรอให้กล้องเย็นลง หากไม่มีการใช้งาน กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติ
การ์ดผิดพลาด ไม่ได้ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำสำหรับใช้ในกล้อง ฟอร์แมทการ์ด
ต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำหรือการ์ดหน่วยความจำเสียหาย ทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ถ้ายังคงมีการแสดงข้อความซ้ำ ให้ฟอร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยังคงอยู่ ให้เปลี่ยนการ์ด
การ์ดหน่วยความจำใช้ร่วมกันไม่ได้ ใช้การ์ดที่รองรับ
กล้องทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ FUJIFILM
หน่วยความจำเต็ม การ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายในเต็มและไม่สามารถบันทึกหรือคัดลอกภาพได้ ลบภาพหรือเสียบการ์ดหน่วย ความจำที่มีพื้นที่ว่างมากกว่า
หน่วยความจำเต็ม
หน่วยความจำภายในเต็ม ให้ใส่การ์ดใหม่
บันทึกผิดพลาด
 • ข้อผิดพลาดของการ์ดหน่วยความจำหรือข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ: เสียบการ์ดเข้าไปใหม่หรือปิดกล้องและเปิดอีกครั้ง ถ้าข้อความยังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ FUJIFILM
 • เหลือหน่วยความจำไม่เพียงพอสำหรับบันทึกภาพเพิ่มเติม: ลบภาพหรือเสียบการ์ดหน่วย ความจำที่มีพื้นที่ว่างมากกว่า
 • ไม่มีการฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายใน: ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำหรือหน่วยความจำภายใน
อ่านไม่ได้
 • ไฟล์เสียหายหรือไม่ได้ถ่ายด้วยกล้อง: ไม่สามารถดูไฟล์ได้
 • ต้องทำความสะอาดหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำ: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ถ้ายังคงมีการแสดงข้อความซ้ำ ให้ฟอร์แมทการ์ด ถ้าข้อความยังคงอยู่ ให้เปลี่ยนการ์ด
 • กล้องทำงานผิดปกติ: โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ FUJIFILM
เลขภาพเต็ม กล้องมีจำนวนภาพเต็ม (จำนวนภาพในปัจจุบันคือ 999–9999) ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำและเลือก ตั้งค่า สำหรับ ลำดับรูป ถ่ายรูปเพื่อรีเซ็ตการกำหนดหมายเลขภาพเป็น 100–0001 แล้วเลือก ต่อ สำหรับ ลำดับรูป
จำนวนภาพมากเกินไป
 • มีผลการค้นหามากกว่า 30,000 ผลลัพธ์: เลือกการค้นหาที่มีผลลัพธ์น้อยกว่า
 • มีการเลือกภาพสำหรับลบมากกว่า 999 ภาพ: เลือกภาพให้น้อยลง
ป้องกันภาพ มีการพยายามลบหรือหมุนภาพที่มีการป้องกัน ลบการป้องกันและลองดำเนินการอีกครั้ง
ตัดภาพไม่ได้ ไม่สามารถตัดภาพ
ตัดภาพไม่ได้ ภาพเสียหายหรือไม่ได้ถ่ายด้วยกล้อง
ดำเนินการไม่ได้ มีการพยายามสร้างสำเนาที่ปรับขนาดที่มีขนาดเท่ากับหรือใหญ่กว่าภาพต้นฉบับ โปรดเลือกขนาดเล็กกว่า
ดำเนินการไม่ได้
ดำเนินการไม่ได้
หมุนภาพไม่ได้ มีการพยายามหมุนภาพที่ไม่สามารถหมุนได้
หมุนภาพไม่ได้ ไม่สามารถหมุนภาพยนตร์
ดำเนินการไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานลบตาแดงกับภาพที่เลือก
ดำเนินการไม่ได้ ไม่สามารถใช้งานลบตาแดงกับภาพยนตร์
ไม่มีการ์ด ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำเมื่อเลือก คัดลอก ให้ใส่การ์ดหน่วยความจำ
ไม่มีภาพ ไม่มีภาพในต้นทางที่เลือกสำหรับ คัดลอก ให้เลือกต้นทางอื่น
ไม่มีภาพ
ไฟล์ DPOF ผิดพลาด คำสั่งการพิมพ์ DPOF ในการ์ดหน่วยความจำปัจจุบันมีภาพมากกว่า 999 ภาพ คัดลอกภาพไปยังหน่วยความจำภายในแล้วสร้างคำสั่งการพิมพ์ใหม่
ตั้งค่า DPOF ไม่ได้ ไม่สามารถพิมพ์ภาพโดยใช้ DPOF
ตั้งค่า DPOF ไม่ได้ ไม่สามารถพิมพ์ภาพยนตร์โดยใช้ DPOF
การเชื่อมต่อผิดพลาด เกิดข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อในขณะที่กำลังจะพิมพ์หรือคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น โปรดตรวจสอบว่าเปิดอุปกรณ์และเชื่อมต่อสาย USB แล้ว
พิมพ์ไม่ได้ เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษหรือหมึกพิมพ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดอื่นสำหรับเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์ (โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือเครื่องพิมพ์) หากต้องการเริ่มการพิมพ์ต่อ ให้ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดอีกครั้ง
พิมพ์ไม่ได้
ยืนยันพิมพ์ซ้ำ?
เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษหรือหมึกพิมพ์ หรือเกิดข้อผิดพลาดอื่นสำหรับเครื่องพิมพ์ โปรดตรวจสอบเครื่องพิมพ์ (โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือเครื่องพิมพ์) ถ้าการพิมพ์ไม่เริ่มทำงานต่อโดยอัตโนมัติ ให้กด MENU/OK เพื่อเริ่มทำงานต่อ
พิมพ์ไม่ได้ มีการพยายามพิมพ์ภาพยนตร์ ภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วยกล้อง หรือภาพอยู่ในรูปแบบที่เครื่องพิมพ์ ไม่รองรับภาพยนตร์ และภาพบางรายการที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์อื่นจะไม่สามารถพิมพ์ได้ ถ้าภาพดังกล่าวเป็นภาพนิ่งที่ถ่ายด้วยกล้อง โปรดดูคู่มือเครื่องพิมพ์เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์รองรับรูปแบบ JFIF–JPEG หรือ Exif–JPEG ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่รองรับ ภาพจะไม่สามารถพิมพ์ได้