This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ในโหมดนี้จะรวม “point-and-shoot” อย่างง่ายกับเทคนิคการถ่ายภาพที่ทันสมัย

โหมด Adv. สามารถใช้ตัวเลือกจากเมนูถ่ายรูปเพื่อเลือกโหมดขั้นสูงต่อไปนี้:

เน้นโฟกัส

กล้องจะถ่ายได้สูงสุดสามภาพในแต่ละครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ ปรับพื้นหลังให้อ่อนลงเพื่อให้ตัวแบบหลักเด่นชัดขึ้น สามารถตั้งค่าจำนวนการปรับภาพให้อ่อนลงก่อนถ่ายรูปได้ โดยหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก/ย่อย ใช้งานกับภาพคนหรือภาพดอกไม้ได้เหมือนกันกับภาพที่ถ่ายโดยกล้อง SLR

ไม่สามารถปรับภาพให้อ่อนลงกับวัตถุพื้นหลังที่ใกล้กับตัวแบบหลักมากเกินไป หากมีข้อความแสดงขึ้นมาขณะที่โฟกัสกล้องว่ากล้องไม่สามารถสร้างเอฟเฟกต์ได้ ให้ลองถอยหลังออกห่างจากตัวแบบของคุณแล้วลองซูมเข้าใหม่ กล้องอาจไม่สามารถทำให้พื้นหลังอ่อนลงหากตัวแบบกำลังเคลื่อนไหว หากถ่ายแล้ว ให้ตรวจผลลัพธ์ของภาพแล้วลองใหม่อีกครั้ง

มีการลดพื้นที่เฟรม

เน้นโฟกัส

การบันทึกสำเนาของรูปถ่ายที่ยังไม่ได้ดำเนินการในโหมดเหล่านี้ ให้เลือก เปิด สำหรับตัวเลือก เก็บข้อมูลตั้งค่า > เก็บต้นฉบับ ในเมนูตั้งค่า

พยายามให้กล้องถ่ายรูปนิ่งที่สุดขณะถ่ายรูป

ถ่ายซ้อนต่อเนื่อง

ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายรูปสี่ภาพแล้วรวมภาพเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นรูปถ่ายหนึ่งรูป ใช้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและภาพเบลอเมื่อถ่ายรูปตัวแบบที่มีความสว่างน้อยหรือตัวแบบนิ่งที่อัตราส่วนการซูมสูง

ไม่สามารถทำการรวมรูปถ่ายเดี่ยวกับฉากบางฉากหรือถ้าตัวแบบหรือกล้องเคลื่อนย้ายระหว่างที่ถ่ายรูป โปรดอย่าเคลื่อนย้ายกล้องจนกว่าจะถ่ายรูปเสร็จ

ถ่ายซ้อนต่อเนื่อง

การบันทึกสำเนาของรูปถ่ายที่ยังไม่ได้ดำเนินการในโหมดเหล่านี้ ให้เลือก เปิด สำหรับตัวเลือก เก็บข้อมูลตั้งค่า > เก็บต้นฉบับ ในเมนูตั้งค่า

พยายามให้กล้องถ่ายรูปนิ่งที่สุดขณะถ่ายรูป

ฉายแสงหลายครั้ง

สร้างภาพถ่ายที่รวมการรับแสงสองภาพ

  1. ถ่ายรูปที่หนึ่ง

  2. กด MENU/OK ภาพที่ถ่ายครั้งแรกจะแสดงซ้อนทับบนมุมมองภาพผ่านเลนส์เพื่อเป็นตัวชี้นำสำหรับถ่ายภาพครั้งที่สอง

    การกลับไปยังขั้นตอนที่ 1 แล้วถ่ายรูปแรกใหม่ ให้กดปุ่มตัวเลือกซ้าย การบันทึกรูปแรกแล้วออกโดยไม่สร้างภาพชุดการรับแสง ให้กด DISP/BACK

  3. ถ่ายรูปที่สอง

     

  4. กด MENU/OKเพื่อรับแสงหลายครั้ง หรือกดปุ่มตัวเลือกซ้ายแล้วกลับไปยังขั้นตอนที่ 3 แล้วถ่ายรูปที่สองอีกครั้ง