This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

เลือกจากตัวเลือกการกันภาพสั่นสะเทือนต่อไปนี้

เคลื่อนที่ + ต่อเนื่อง / ต่อเนื่อง
เปิดการกันภาพสั่นสะเทือน หากเลือก + เคลื่อนที่ กล้องจะปรับความเร็วชัตเตอร์เพื่อลดการสั่นสะเทือนเมื่อตรวจพบวัตถุเคลื่อนที่
เคลื่อนที่ + เมื่อถ่าย / เฉพาะถ่าย
เหมือนกับข้างต้น ยกเว้นการกันภาพสั่นสะเทือนจะทำงานเฉพาะเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือปล่อยชัตเตอร์
ปิด
ปิดการกันภาพสั่นสะเทือน เลือกตัวเลือกนี้เมื่อใช้กับขาตั้ง

+ เคลื่อนที่ ไม่มีเอฟเฟกต์เมื่อตั้งค่าความไวแสงเป็นค่าคงที่ และอาจไม่สามารถใช้งานได้ในการตั้งค่าที่รวมกับการตั้งค่าอื่น เอฟเฟกต์อาจแตกต่างกันไปตามสภาวะของแสงและความเร็วเมื่อตัวแบบเคลื่อนที่