This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

ป้อนคำค้นหาแล้วคลิก .

ใช้การตั้งเวลาสำหรับการถ่ายภาพตัวเองหรือป้องกันการเบลอที่เกิดจากการสั่นของกล้อง

ชัตเตอร์จะถูกปล่อยเป็นเวลาประมาณสองวินาทีหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ ใช้เพื่อลดการเบลอที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกล้องเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ ไฟของตั้งเวลาถ่ายจะกะพริบเมื่อระบบตั้งเวลาถ่ายนับถอยหลัง
ชัตเตอร์จะถูกปล่อยเป็นเวลาประมาณสิบวินาทีหลังจากกดปุ่มชัตเตอร์ ใช้สำหรับการถ่ายภาพตัวเอง ไฟตั้งเวลาที่ด้านหน้าของกล้องจะสว่างเมื่อเริ่มตั้งเวลาและจะเริ่มกะพริบครู่หนึ่งก่อนถ่ายรูป
ปิด
ปิดระบบตั้งเวลาถ่าย